ระบบฐานข้อมูล ระบบจัดการฐานข้อมูล ชนิดของฐานข้อมูล แบบจำลองฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ ตาราง คีย์ พจนานุกรมข้อมูล การนำเข้าข้อมูล การสืบค้นข้อมูล การจัดการและการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อใช้ในงานธุรกิจ การออกรายงาน การใช้โปรแกรมประยุกต์เพื่อจัดการข้อมูลทางธุรกิจ

ลักษณะของโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ การกำหนดแนวคิดการริเริ่มโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ การกำหนดเป้าหมาย แผนงานและการปฏิบัติตามแผนงาน การจัดองค์กรโครงการ การบริหารบุคคลและการจัดทีมงาน แนวคิดเกี่ยวกับการแยกกิจกรรมย่อยออกจากตัวโครงการเพื่อช่วยกำหนดทรัพยากรที่ต้องการใช้ การกำหนดความรับผิดชอบและการสร้างตารางเวลาทำงาน แนวคิดการสร้างผังงานลำดับก่อนหลัง ของกิจกรรมต่างๆ การจัดการแผนงานด้วยเทคนิค ซีพีเอ็ม แผนภูมเพิร์ธ และแผนภูมแกนต์ การประมาณค่าใช้จ่ายและระยะเวลา การบริหารคุณภาพโครงการ การบริหารการเปลี่ยนแปลง รวมถึงการเลือกใช้เครื่องมือในการบริหารโครงการ

แนวคิดในการประกอบธุรกิจ ประเภทของธุรกิจต่างๆ ความสำคัญและบทบาทของการประกอบธุรกิจในสังคม สภาวะแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อธุรกิจ จุดมุ่งหมายของการประกอบธุรกิจ ความสำคัญระหว่างหน้าที่ต่างๆ ของธุรกิจ โดยเน้นถึงบทบาทของแต่ละหน้าที่ต่างๆ และจริยธรรมของการประกอบธุรกิจหลักการเขียนแผนธุรกิจเบื้องต้น